• Kumpirmahin ang kalagayan ng aking pagpaparehistro - Kung hindi pa kayo nagparehistro ulit mula noong 1980, mangyaring kontakin ang Dibisyon ng mga Halalan sa 650.312.5222.
  • Magsign-up sa "Go Green" at tingnan ang inyong "Go Green" na katayuan. 
  • Sa panahon ng halalan, makukumpirma ninyo na natanggap namin ang inyong balota sa pahinang ito. Makakatanggap din kayo ng impormasyon ukol sa balota sa pamamagitan ng pag-sign up sa wheresmyballot.sos.ca.gov.


Please correct the following error(s):
Am I registered?
Party Affiliation

[[ getPartyName() ]]

Precinct Number

[[ voter.precinct ]]

This precinct is in these districts:

  • [[ district.district_name ]]

Go Green Status: You have signed up for paperless electronic sample ballots & official voter information pamphlets. Go Green Status: You have signed up for paper sample ballots & official voter information pamphlets in the mail.

Please enter a valid driver's license
Please enter the last 4 digits of your SSN
Please enter a valid email

Choose Another Election


[[ info.field_title ]]