Ang pagboto ay pundamental na karapatan ng bawat mamamayan ng U.S. Ang Dibisyon ng Pagpaparehistro at mga Halalan ng County ng San Mateo ay nagsisikap na sundin at pangalagaan ang karapatang ito sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng botante, edukasyon ng botante at madaling magamit na mga opsyon sa pagboto.

Makakatagpo kayo rito ng impormasyon tungkol sa kung saan, kailan at paano kayo maaaring bumoto.

Bilang isang botante, nagpapasalamat kami sa inyong pakikipagtulungan sa amin sa pangunahing elemento ng demokrasya. 

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo / Kahong Hulugan Mga Sentro ng Pagboto / Personal na Pagboto Dominion Democracy Suite na Sistema ng Pagboto Magagawa sa Malayo na Sistema ng Pagboto sa Pamamagitan ng Pagboto Tulong para sa mga Botanteng may Kapansanan