Letter from Chief Elections Officer

Ika-1 ng Marso, 2018

Mahal Naming mga Kapwa Botante:

Ikinalulugod kong isumite sa inyo ang Binagong Burador na Plano sa Pangangasiwa ng Halalan ng County ng San Mateo para sa pagpapatupad ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California (Panukalang-batas 450 ng Senado).  Ang napakahalagang batas na ito ay nag-aawtorisa sa 14 na county, kabilang ang San Mateo, na magsagawa ng anumang halalan bilang Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto na Halalan, na magsisimula sa Enero 2018.  Ipinagmamalaki ng County ng San Mateo na maging isa sa unang limang county sa estado na magsasagawa ng Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 sa ilalim ng mga tadhana ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California.

Ang Binagong Burador na Plano sa Pangangasiwa ng Halalan (Election Administration Plan, EAP) ay binuo na may hangaring magkaloob sa publiko ng detalyadong impormasyon tungkol sa pangangasiwa ng mga halalan sa ilalim ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California.  Kasama rin dito ang Plano sa Edukasyon at Pag-abot ng County na detalyadong nagbabalangkas ng mga plano sa edukasyon at pag-abot ng County upang itaas ang paggamit ng lahat ng botante, partikular ang mga botanteng may kapansanan at minorya sa wika.

Ang Binagong Burador na EAP ay binuo sa pakikipagsangguni sa mga miyembro ng Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto (Voting Accessibility Advisory Committee, VAAC) at Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika (Language Accessibility Advisory Committee, LAAC) ng County.  Bilang karagdagan, ang Binagong Burador na EAP ay nagsama ng mga komentong natanggap habang ginagawa ang tatlong pampublikong pagdinig na iniaatas ng Batas.  Nakatanggap kami ng siyamnapu't-apat (94) na komento sa pamamagitan ng proseso ng pampublikong pagdinig at isinama ang tatlumpu't-apat (34) sa mga mungkahing ito sa Binagong Burador na EAP.  Lahat ng komentong natanggap sa panahon ng proseso ng pampublikong pagrepaso at ang mga isinama sa Binagong Burador na EAP ay maaaring matagpuan sa seksyon ng Plano na may titulong “Mga Komento ng Publiko sa Burador na EAP at mga Sagot.” 

Ang mga komento sa Binagong Burador na EAP ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng email, koreo at telepono sa Dibisyon sa Pagpaparehistro at mga Halalan sa 14-na-araw na panahon ng komento na matatapos sa ika-15 ng Marso, 2018.  Sa pagtatapos ng 14-araw na panahon ng komento, ang Pinal na EAP ng County ay maaaring pagtibayin at isumite sa Kalihim ng Estado para sa pag-aproba.

Gusto kong personal na pasalamatan ang mga botante ng ating county at lahat ng apektado na lumahok sa pagbuo ng Plano sa Pangangasiwa ng mga Halalan Ayon sa Batas sa Pagpili ng Botante para sa kanilang dedikasyon at pagtatalaga ng sarili sa pagpapalawak ng mga pagkakataon sa pagboto para sa lahat.  

Mangyaring kontakin ang Dibisyon sa Pagpaparehistro at mga Halalan sa 650.312.5222 o registrar@smcare.org kung kayo ay may mga tanong tungkol sa Batas sa Pagpili ng Botante o sa ating Binagong Burador na EAP.

Matapat,

Mark Church