Pangkalahatang-tanaw/Mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo/Mga Lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Hulugan ng Balota/Teknolohiya ng Pagboto/Mga Datos ng Botante sa Halalan/Digital na “Bumoto Ako” na Idinidikit/Epekto sa Pananalapi/Buod

PANGKALAHATANG-TANAW

Ang Panukalang-batas 450 ng Senado, kilala rin bilang Batas sa Pagpili ng Botante (Voter’s Choice Act, VCA) ng California, ay pinirmahan upang maging batas noong ika-29 ng Setyembre, 2016, nag-aawtorisa sa 14 na county, kabilang ang San Mateo, na magsagawa ng anumang halalan bilang Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto na halalan na magsisimula sa 2018.  Ang batas na ito ay bahagi ng isang malawak ng kalipunan ng mga reporma sa halalan na idinisenyo upang itaas ang paglahok ng botante, itaas ang pakikipagtulungan ng botante, at palawakin ang mga opsyon sa pagboto, pundamental na binabago ang paraan na isasagawa ang mga halalan sa County ng San Mateo at mga kalahok na hurisdiksiyon.

Ang County ng San Mateo ay nasa unahan ng pagsasagawa ng Lahat ay Ipinakokoreong Balota na mga Halalan sa Estado ng California, na may higit sa 67% ng ating mga nakarehistrong botante na pumiling maging permanenteng mga botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.  Ang pagpasa ng VCA ay naimpluwensiyahan ng matagumpay na Lahat ay Ipinakokoreong Balota na Halalan ng Ika-3 ng Nobyembre, 2015 ng County ng San Mateo, isinagawa sa ilalim ng awtoridad ng Panukalang-batas ng Asemblyea 2028.  Marami sa mga rekomendasyon at pamamaraan na napapaloob sa aming Ulat na AB 2028 sa Lehislatura ng Estado at sa Kalihim ng Estado ay isinama sa VCA.

Ang Punong Opisyal sa mga Halalan ng County ay inaatasan sa ilalim ng VCA na maghanda ng isang burador na Plano sa Pangangasiwa ng Halalan (EAP) at pagkatapos ng komento ng publiko, ng isang Binagong Burador na EAP para sa pangangasiwa ng mga halalan sa ilalim ng bagong batas.  Itong Binagong Burador na EAP ay isang pagtutulungan na inihanda sa pakikipagsangguni sa ating mga kasama sa komunidad at mga apektado.  Isinama nito ang marami sa mga rekomendasyong nakuha mula sa ating mga pampublikong pagdinig na isinagawa noong ika-12 ng Oktubre, 2017 at ika-16 ng Oktubre, 2017, at ika-18 ng Enero, 2018, sa ating mga komunidad ng minorya sa wika at may kapansanan.

Sa paglalathala ng ating Binagong Burador na EAP, ang publiko ay binigyan ng 14-araw na panahon ng komento hanggang ika-15 ng Marso, 2018, upang magkomento sa Binagong Burador na EAP.  Sa pagtatapos ng 14-araw na panahon ng komento, ang Pinal na EAP ng County ay pormal na pinagtibay at isinumite sa Kalihim ng Estado para sa pag-aproba.

Sa pagsisikap na patuloy na pahusayin ang modelo ng mga halalan ng VCA, ang batas ay nag-aatas sa Punong Opisyal sa mga Halalan na magsagawa ng mga karagdagang pampublikong pagdinig sa loob ng dalawang taon ng pagsasagawa ng unang halalan at bawat apat na taon pagkaraan, upang isaalang-alang ang mga pagbabago sa EAP.

Sa mga sumusunod na pahina, ang EAP ay nagbibigay ng maikling pangkalahatang-tanaw sa proseso ng balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, sa iminumungkahing mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto ng County at mga lokasyong Hulugan ng Balota, at teknolohiya ng mga halalan na ilalagay sa mga Sentro ng Pagboto.  Ang aming Plano sa Edukasyon at Pag-abot sa Botante ay isinama sa EAP.

MGA BALOTA NG PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Sa ilalim ng modelo ng VCA, lahat ng nakarehistrong botante ay padadalhan ng isang balota 29 araw bago ang halalan, na may sobreng bayad na ang selyo upang ibalik ang balota.  Ang mga botante ay maaaring humiling ng isang balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa isang wika iba sa Ingles.  Ang mga botanteng may kapansanan, gayon din ang botanteng nasa ibang bansa, mga tauhan ng militar, at mga asawa ng mga tauhan ng militar ay maaaring gumamit ng Sistema ng Madaling Magamit na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ng County ng San Mateo, na nagpapahintulot sa mga kuwalipikadong botante na makuha at markahan ang kanilang balota sa isang mababasa sa screen na anyo sa isang personal na kompyuter.

MGA LOKASYON NG SENTRO NG PAGBOTO AT HULUGAN NG BALOTA

Ang VCA ay nagtatatag ng detalyadong mga pamantayan at pormula para sa lokasyon ng mga Sentro ng Pagboto at mga lokasyon ng Hulugan ng Balota sa buong County.  Ang batas ay nag-aatas na ang mga Sentro ng Pagboto at Hulugan ng Balota ay mapupuntahan ng mga botanteng may kapansanan, matatagpuan sa malapit sa mga sentro ng populasyon, pampublikong transportasyon at malapit sa mga komunidad ng maliit ang kita at minorya sa wika. 

Ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Hulugan ng Balota ay pinili sa pakikipagsangguni sa Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto (Voting Accessibility Advisory Committee, VAAC) at ng Komite sa Pagpapayo sa Paggamit sa Wika (Language Accessibility Advisory Committee, LAAC).  Ang programa sa pagmapa ng Sistema ng Impormasyon sa Heograpiya (Geographic Information System, GIS) at mga Datos ng Sensus ng U.S. ay ginamit din upang matiyak na ang mga lokasyon ay napakalapit sa mga botante.

Mga Sentro ng Pagboto:  Ang mga Sentro ng Pagboto ay magpapatakbo nang katulad ng mga lugar ng botohan, magpapahintulot sa mga botante na ipatala ang kanilang mga balota nang personal, sa papel man, sa isang eSlate o sa isang Yunit ng Paggamit ng May Kapansanan.  Hindi tulad ng mga lugar ng botohan, gayunman, maaaring botohan ng mga botante ang kanilang mga balota sa alinmang Sentro ng Pagboto sa buong county.  Magagawa rin ng mga botante na magparehistro para makaboto o isapanahon ang kanilang pagpaparehistro sa alinmang Sentro ng Pagboto.  Ang mga botanteng hindi nakapagparehistro bago ang pagsasara ng pagpaparehistro (15 araw bago ang halalan), ay maaaring May-kondisyong Magparehistro para Makaboto (Conditionally Register to Vote, CVR) sa alinmang Sentro ng Pagboto at botohan ang isang pansamantalang balota hanggang sa Araw ng Halalan.  Bilang karagdagan sa mga isinasaalang-aang na ito, ang posibleng mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto ay dapat magkaroon ng walang-lamang pisikal na espasyo para sa kagamitan sa pagboto at nakahanda para sa takdang panahon ng halalan.

Ang mga Sentro ng Pagboto ay magkakaroon ng isang protektadong koneksiyon sa Birtuwal na Pribadong Ugnayan (Virtual Private Network, VPN) sa Sistema ng Pamamahala ng Halalan (Election Management System, “EMS”) ng County, nagpapahintulot sa mga tauhan ng Sentro ng Pagboto na beripikahin, sa tunay na panahon, ang katayuan sa pagboto ng bawat botante. 

Ang mga Sentro ng Pagboto ay magtataglay ng hanggang 10 elektronikong makina ng pagboto na eSlate, kabilang ang tatlong Yunit ng Paggamit ng May Kapansanan.  Lahat ng Sentro ng Pagboto ay sumusunod sa ADA, at ang mga tauhan ng mga Halalan ay pupunta sa lugar upang tulungan ang mga botante sa mga ispesipikong pangangailangan.

Ang mga plano para sa seguridad at hindi inaasahang pangyayari ay itatatag upang hadlangan ang paggambala sa pagboto, at upang tiyakin na ang halalan ay wastong isinasagawa.  Kapag ang mga Sentro ng Pagboto ay hindi pinatatakbo, titiyakin ang seguridad ng lugar at kagamitan sa pamamagitan ng subok at matatag na mga protokol sa seguridad tulad ng malinaw na makikita ang paglikot na mga pansara at protektadong mga pasilidad ng pag-iimbak. Ang isang halimbawang kaayusan ng Sentro ng Pagboto ay ipinagkakaloob sa Mga Dagdag

Pormula ng Sentro ng Pagboto:  Ang mga Sentro ng Pagboto ay magbubukas nang magkakasunod, na mas malaking bilang ng mga Sentro ng Pagboto ang patatakbuhin habang nalalapit ang halalan.  Ipagpapatuloy ng County ang gawain na pagbubukas ng tatlong Sentro ng Pagboto sa South San Francisco, San Mateo at Redwood City, 29 araw bago ang Halalan.  Ang isang 29-na-araw na Sentro ng Pagboto ay idinadagdag sa Lungsod ng East Palo Alto. Ang mga karagdagang Sentro ng Pagboto ay magbubukas 10 araw bago ang halalan, at lahat ng Sentro ng Pagboto ay lubos na patatakbuhin simula sa ikatlong araw bago ang halalan.

Ang VCA ay nagtatag ng sumusunod na pormula para sa pagpapasiya ng mga lokasyon ng mga Sentro ng Pagboto sa buong County.  Ang mga bilang na ito ay batay sa isang tantiya ng 390,000 nakarehistrong botante para sa Halalan ng Hunyo 2018:

Mga araw bago ang Araw ng Halalan

Bilang ng Nakarehistro
Mga Botante Kada Sentro ng Pagboto

Mga Sentro ng Pagboto
Magagamit ng Publiko

10

50,000

8

3

10,000

39

Lahat ng Sentro ng Pagboto ay bubuksan nang hindi kukulangin sa walong oras kada araw simula sa 10 araw bago ang Halalan, mula 9 a.m. hanggang 5 p.m., kabilang ang mga araw ng pagtatapos ng linggo at mga piyesta opisyal, at bukas mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. sa Araw ng Halalan.  

Ang mga plano ay para sa bawat Sentro ng Pagboto na patatakbuhin ng tatlo hanggang apat na Kinatawan ng Sentro ng Pagboto (Vote Center Representatives, VCRs).  Ang County ay magsisikap na kumuha ng isa o higit na nagsasalita ng Kastila at isang nagsasalita ng Tsino na manggagagawa sa halalan sa bawat Sentro ng Pagboto upang magkaloob ng tulong sa wika. Kung ang isang Sentro ng Pagboto ay nasa loob, o katabi ng, isang presinto na may ibang mga iniaatas na kaugnay na wika, ang County ay magsisikap na kumuha ng VCR na sanay sa wika o magkaloob ng mga alternatibong paraan ng epektibong tulong sa wika.

Mga Kahong Hulugan ng Balota:  Ang isa o higit na kahong Hulugan ng Balota ay iniaatas para sa bawat 15,000 nakarehistrong botante sa County para sa inaasahang kabuuan na 26 na kahong Hulugan ng Balota para sa Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018.  Ang mga kahong Hulugan ng Balota na ito ay magagamit nang hindi kukulangin sa 28 araw bago ang Araw ng Halalan at bukas sa mga regular na oras ng trabaho.  Ang isang kahong Hulugan ng Balota sa labas ng Dibisyon sa Pagpaparehistro at Halalan, sa 40 Tower Road, San Mateo, at mga karagdagang lugar sa Daly City, East Palo Alto at Pescadora ay bubuksan dalawampung-apat na oras sa isang araw.  

Ang bawat isa ng 20 Munisipyo ng Lungsod at Bayan sa County ng San Mateo ay magkakaroon ng isang nakakandadong kahon ng balota na magagamit para sa paghuhulog ng mga balota sa panahon ng kanilang mga regular na oras ng trabaho.  Maaari ring dalhin ng mga botante ang isang binotohang balota sa isang Sentro ng Pagboto, Tanggapan ng Koreo o kahon ng koreo ng USPS.

Ang isang listahan ng mga iminumungkahing lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Hulugan ng Balota, kasama ang isang mapa ng Sentro ng Pagboto at Hulugan ng Balota, ay kasama sa ulat na ito bilang Mga Dagdag. Ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at/o Hulugan ng Balota ay maaaring baguhin.

TEKNOLOHIYA NG PAGBOTO 

Ang teknolohiya sa pagboto ng County ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, pagpaparehistro ng botante at pagbilang ng boto. Ang dalawang sistemang ito ay lubos na magkahiwalay.  Ang sistema ng pagbilang ng boto ay isang saradong sistema at walang koneksyon sa internet.

Ang County ay maglalagay ng ating kasalukuyang Hart InterCivic na Elektronikong Sistema ng Pagboto at mga makina ng eSlate na pagboto sa lahat ng Sentro ng Pagboto sa Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018.  Ang bawat makina sa pagboto ay ay isang Mapapatibayan ng Botante na Bakas na Papel sa Pagsusuri (Voter-Verifiable Paper Audit Trail, VVPAT).  Ang papel na rekord ay nililimbag bago matapos bumoto ang isang botante. Pinatitibayan ng botante na ang mga papel na rekord ay katugma ng kanyang elektronikong balota.  Ang papel na rekord ay itinatago kasama ng makina sa pagboto.  

Sa bawat Sentro ng Pagboto, ang isang network ng mga personal na kompyuter ay iuugnay sa Sistema ng Pamamahala ng Halalan (Election Management System, EMS) ng County sa pamamagitan ng isang protektadong VPN na koneksyon.  Ang mga kompyuter na ito ay hindi magkakaroon ng access sa ibang mga website o sa email para sa mga layuning panseguridad.  Ang EMS ng County ay nakakoneketa sa tipunan ng mga datos sa pagpaparehistro ng botante na pinangangasiwaan ng Estado ng California, VoteCal.  Ito ay magkakaloob ng daan sa mga datos sa pagpaparehistro ng botante, magbibigay ng kakayahan sa mga tauhan ng Sentro ng Pagboto upang malaman ang katayuan sa pagpaparehistro at botante ng bawat botante sa tunay na panahon.  Ang protektadong sistemang ito ay matagumpay na ginamit sa Lahat ay Ipinakokoreong Balota na Halalan ng Ika-3 ng Nobyembre, 2015.

Ang batay sa pangangailangan na paglimbag ng balota na mga printer ay gagamitin sa unang pagkakataon sa mga halalan ng County upang magkaloob sa mga botante ng ispesipikong mga istilo ng balota para sa kanilang mga presinto ng pagboto.  Bilang karagdagan, ang batay sa pangangailangan na paglimbag ng balota na mga printer ay nagbabawas ng pagbili at paglimbag ng mga karagdagang balota na kailangan upang bigyang-daan ang magkakaibang istilo ng balota.

MGA DATOS NG BOTANTE SA HALALAN

Sa pagpapatupad ng modelo ng VCA, ang county ay magpapanatili, sa elektronikong anyo, ng isang patuloy na isinasapanahong indeks ng mga botante na nakagawa ng alinman sa mga sumusunod sa isang Sentro ng Pagboto.

  • Nagparehistro para makaboto o nagsapanahon ng kanilang pagpaparehistro
  • Nakatanggap at bumoto ng isang pansamantala o pamalit na balota
  • Binotohan ang isang balota gamit ang kagamitan sa Sentro ng Pagboto

Magsisimula nang hindi mas huli sa 10 araw bago ang halalan ang impormasyong ito ay makukuha alinsunod sa mga tadhana ng Seksyon 7 ng VCA.

Ang paglipat sa modelong Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto ay magpaparami ng mga kahilingan para sa impormasyon tungkol sa kung ang mga nakarehistrong botante na bumoto nang maaga o nagbalik ng isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo (VBM) sa panahong patungo sa Araw ng Halalan. Ang impormasyong ito ay madalas na hinihiling sa bawat ikot ng halalan ng mga kampanya at ibang mga entidad upang kontakin ang mga botante tungkol sa darating na halalan.

Upang matugunan ang mga kahilingang ito, ang County ay magkakaloob ng mga elektronikong daan sa pambuong-county na Kumulatibong Ulat sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo-Maagang Pagboto sa mga kandidato at kampanya araw-araw, simula sa hindi kukulangin sa 10 araw bago ang halalan. Ang mga kandidato at kampanya ay maaaring magpatala para sa mga pagsasapanahon upang tumanggap ng daang ito.

Ang mga kampanyang gustong ibagay ang mga datos ng VBM sa kanilang lugar ay magbabayad ng karaniwang bayad para sa mga datos ng Dibisyon sa Pagpaparehistro at mga Halalan.

DIGITAL NA “BUMOTO AKO” NA IDINIDIKIT

Ang isa sa pinakatanyag na mga bagay na hinihiling mula sa bumobotong publiko sa Araw ng Halalan ay ang ating “Bumoto Ako” na idinidikit na may pagmamalaking nagbibigay-alam na ang botante ay lumahok sa halalan.  Ang mga “Bumoto Ako” na idinidikit ay napakatanyag kaya marami sa aming permanenteng botante ng VBM ay dinadala ang kanilang mga balota sa mga lugar ng botohan para makuha lamang ang kanilang mga idinidikit.

Dahilan sa katanyagan ng “Bumoto Ako” na idinidikit, ang ating County ay bubuo ng isang digital na “Bumoto Ako” na idinidikit na maaaring kopyahin at idikit sa mga pahina sa social media ng mga botante at isama sa kanilang mga digital na pirma.  Ito ay magpapahintulot sa mga botante na nakapagmamalaking ipagbigay-alam sa mundo na sila ay mga aktibong botante at bumoto sa halalan.  Ang digital na “Bumoto Ako” na idinidikit ay magbibigay-alam rin sa mga taon ng pagboto na ang botante ay lumahok sa mga naunang halalan.  Ang isang natatanging banner ay bubuuin na nagpapabatid ng bilang ng magkakasunod na tao na sila ay nakarehistro sa County ng San Mateo.  Ito ay may pagmamalaking kikilala sa mga botante para sa kanilang mga taon ng paglahok sa demokratikong proseso. 

Ang digital na “Bumoto Ako” na idinidikit ay makukuha sa pamamagitan ng pagkakaugnay na “Check my Registration/Access my Election Materials/View My Voter Information Pamphlet/Track My Ballot” sa www.smcacre.org.

EPEKTO SA PANANALAPI

Ang epekto sa pananalapi ng VCA at kaugnay na mga iniuutos ng batas ay hindi alam sa panahong ito.  

Ang Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 ay magiging una na may ganitong uri, ang pareho ay batay sa mga tadhana ng bagong Lahat ay Ipinakokoreo/Sentro ng Pagboto na modelo at mga bagong batas sa halalan na lubos na ipatutupad para sa halalan ng Hunyo 2018.  Ang pinagsamang epekto ng mga bagong batas na ito na galing online kasabay ng isang pangunahing Paggobernador na Primaryang Halalan ay maaaring magtaas sa mga gastos sa halalan para sa county sa buong estado.  Sa positibong panig, ang VCA sa paglipas ng panahon, ay dapat magkaroon ng epekto ng pagpapagaan ng marami sa mga karagdagang gastos na kaugnay ng mga bagong ipinag-uutos ng batas.

Ang isa sa ating mga pangunahing ikinababahala na nakakaapekto sa mga gastos sa halalan, ay ang pagpapatupad ng Panukalang-batas ng Senado 415 (SB 415), ang Batas sa mga Karapatan sa Paglahok ng Botante ng California.  Ang SB 415 ay naglipat ng mga hurisdiksiyon na nagsasagawa ng di-pares na numero ng taon na mga halalan patungo sa pares na numero ng taon na mga halalan bago lumampas ang 2020.  Ito ay magreresulta sa malaking pagtaas sa bilang ng mga huridiksiyon na lalahok sa Halalan ng Nobyembre 2018.  Ang pagbabagong ito ay hahantong sa mas malaking pares ang numero ng taon na mga halalan, magreresulta sa mas malaking pamplet ng halimbawang balota, mas matagal at mas masalimuot na mga opisyal na balota, at mas maraming istilo ng balota.  

Ang AB 1436 na Batas sa May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante at AB 1461 na Batas sa Bagong Motor na Botante ng DMV, ay magtataas ng pagpaparehistro ng botante at ng kabuuang bilang ng mga botante na boboto.  Ang pagdagsa ng mga bagong botante ay magdaragdag ng mga karagdagang gastos sa pangangasiwa ng mga halalan. 

Bilang karagdagan, ang VCA mismo ay magtatamo sa una ng panimulang mga gastos na maaaring magtaas ng mga gastos sa halalan sa maikling panahon.  Ang mga Sentro ng Pagboto ay magbubukas nang mas matagal at patatakbuhin ng mga empleyado ng County sa mas mataas na orasang bayad kaysa pangkaraniwang mga manggagawa sa botohan.  Ang mga tauhan ng Sentro ng Pagboto ay mangangailangan din ng karagdagang pagsasanay upang pamahalaan ang pagiging masalimuot at iniaatas na teknolohiya ng mga Sentro ng Pagboto.  Ang paglikha ng maraming protektadong koneksyon sa pagitan ng mga Sentro ng Pagboto at ng tipunan ng mga datos sa pagpaparehistro ng botante ay magreresulta sa mga paggasta dahil sa bagong kagamitan, kaayusan, pagsusuri, at suporta.  Inaasahan namin na ang mga gastos na ito sa huli ay mapagagaan ng malaking pagbawas sa bilang ng mga makina sa pagboto, mga gastos sa paggawa at puhunan.  Ang mga halalan sa hinaharap ay mag-aatas din ng mas kaunting pag-abot at edukasyon sa botante, dahil ang mga botante ay magiging mas pamilyar sa bagong modelo ng halalan, na higit na magbababa ng mga gastos.  

BUOD

Ang Batas sa Pagpili ng Botante ng California ay isang napakahalagang batas na pundamental na magbabago sa paraan na isinasagawa ang mga halalan sa Estado ng California.  Ang matagumpay na karanasan ng County ng San Mateo sa Pambuong-county na Lokal na Pinagsamang Lahat ay Ipinakokoreong Balota na Halalan ng Ika-3 ng Nobyembre, 2015 ay nagkakaloob sa atin ng natatanging pundasyon upang matagumpay na pangasiwaan ang mga halalan sa ilalim ng Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto na modelo ng halalan ng VCA.  Ang matagumpay na pagpapatupad nitong bagong paraan ng pagsasagawa ng halalan ay nagkakaloob ng napakaraming benepisyo at pagkakataon sa mga botante ng County at lumalahok na hurisdiksiyon.  Ang mga distrito ng paaralan, munisipalidad at espesyal na distrito, ay nakikinabang sa pamamagitan ng tumaas na pagiging episyente at nabawasang masisingil na mga gastos na resulta ng bagong Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto na modelo ng halalan.  Ang bagong modelo ng halalan ay magkakaroon ng positibong epekto ng pagtataas ng paglahok ng botante, magkakaloob ng mas malaking kakayahan ng mga botanteng may kapansanan, pagpapahusay ng ating mga sistema at teknolohiya ng pagboto, at pagpapalakas ng seguridad ng ating impra-istruktua ng mga halalan. 

Ang County ng San Mateo ay umaasa sa pagpapatuloy ng ating tradisyon ng kahusayan at inobasyon sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapatupad ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California.