Thursday, February 15, 2024

06:30pm to 07:30pm

Virtual (Online)
Zoom

Learn how to get involved in the electoral process! 

Alamin kung paano makisali sa proseso ng elektoral!

The Pilipino Bayanihan Resource Center will present this informative workshop. 

Itatanghal ng Pilipino Bayanihan Resource Center ang informative workshop na ito.

If you are unable to attend, please call our multilingual phone hotline at 888.761.8683 to request election materials or other voter information in Filipino.

Kung hindi ka makadalo, mangyaring tawagan ang aming multilingual na hotline ng telepono sa 888.761.8683 upang humiling ng mga materyales sa halalan o iba pang impormasyon ng botante sa Filipino.