Numero ng Telepono
Pangkalahatang Impormasyon Telepono 650.312.5222 
Text 650.312.5222 
Tulong sa Wika Libreng Quadrilingual na Pangkalahat ang Linya ng Impormasyon (Ingles, Espanyol, Chinese at Filipino)
888.762.8683 (SMC.VOTE)
Serbisyo ng Telecommunications Relay Serbisyo ng tulong sa relay ng telepono para sa mga taong may kapansanan sa pandinig.
711
Impormasyon para sa mga Kinatawan ng Sentro ng Pagboto Impormasyon tungkol sa mga aplikasyon ng Kinatawan ng Sentro ng Pagboto, pagsasanay at mga pagtatalaga sa halalan.
650.655.6205
Direktang Linya ng Mga Karapatan sa Kapansanan ng California Bukas ang linya mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. sa Araw ng Halalan. Bukas din bago at pagkatapos ng halalan.
1.888.569.7955
Dibisyon ng Pagpaparehistro at mga Halalan